WIELKI GOŚCINIEC LITEWSKI
Lokalna Organizacja Turystyczna

previous arrow
next arrow
Slider

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Wszystko zaczęło się w 2007 roku gdy grupa liderów z powiatu sokólskiego zauważyła możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania na realizowane przez siebie inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, rozwój aktywności społecznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez powołanie Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski.

Podczas Zebrania Członków Założycieli w marcu 2007 r. wybrano Komitet Założycielski oraz władze LGD Szlak Tatarski. W dniu 16 maja 2007 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Niewątpliwym sukcesem nowo założonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski było podpisanie w 2009 roku z Samorządem Województwa Podlaskiego Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki realizacji projektów w ramach powyższych działań powstały nowe miejsca pracy, wzbogacono ofertę turystyczną obszaru, powstały publikacje promujące obszar i jego historię, zorganizowano warsztaty i imprezy promujące lokalne zasoby kulturowe. Wnioskującymi były gminy, parafie katolickie i prawosławne, związki wyznaniowe. Niezwykle istotna okazała się ochrona i rewitalizacja zabytków oraz remont i budowa infrastruktury publicznej.

Ponadto Stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty współpracy. Pierwszym z nich była operacja pn. „Mobilne Okno Blisko Informacji – internetowy serwis informacyjny na urządzenia mobilne”, w którą zaangażowanych było 6 partnerów. Dzięki jej realizacji na obszarze LGD powstał nowy produkt turystyczny, tj. tytułowy serwis informacyjny. Kolejnym projektem współpracy realizowanym z 1 partnerem była operacja o akronimie PS („Poznajmy Siebie”), której koordynatorem było Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski. W ramach projektu PS odbyły się 3 działania aktywizujące lokalną społeczność oraz 8 działań informacyjno-promocyjnych z zakresu turystyki.

Widząc możliwości dalszego rozwoju obszaru, gminy należące do LGD (tj. gmina Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo) postanowiły kontynuować współpracę w nowym okresie programowania obejmującym lata 2014-2020, w związku z czym w przedziale czasowym od września do listopada 2014 roku Rady Gmin podjęły właściwe uchwały.

Na podstawie konsultacji społecznych i przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenie opracowało nową Lokalną Strategię Rozwoju.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gmin: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym; seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy oraz sportowych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej; działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej. Prowadzi również bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych; współpracuje z instytucjami publicznymi oraz spełnia wiele innych celów w zakresie swojej działalności.

Więcej informacji o Lokalnej Grupie Działania Szlak Tatarski na stronie internetowej https://szlaktatarski.org.pl/ oraz na Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100066371516491

 

Adres:
Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Grodzieńska 1
16-100 Sokółka